O
b
l
í
b
e
n
é
Oblíbené

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY
pro stránku www.sexchat.cz

Tato verze je pouze informativní - jediná platná verze je ten slovenský!

Obsah:


Obchodní společnost LiveNet, s.r.o. se sídlem 930 12 Ohrady, Náprotivná 353/27, IČ: 44 314 213, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, odd. Sro, vložka č.. 22347/T jako provozovatel stránky www.sexchat.cz, vydává tyto uživatelské podmínky pro stránku :

 1. Internetová stránka www.sexchat.cz (dále jen „stránka") je provozována společností LiveNet, s.r.o., se sídlem Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady, IČ: 44 314 213 (dále jen „provozovatel stránky").

 2. Kontaktní údaje na provozovatele stránky:

  • obchodní jméno: LiveNet, s.r.o.

  • sídlo: Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, Slovenská republika

  • telefonní číslo pro kontakt s provozovatelem: +421918924889

 3. Adresa určená pro podání stížnosti, reklamace nebo jiného podnětu: LiveNet, s.r.o., Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, Slovenská republika.

 4. Provozovatel stránky je výlučným vlastníkem stránky, jejího obsahu, její designu, jakož i jakéhokoli jejího softwarového příslušenství.

 5. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo v plném rozsahu nahradit tyto uživatelské podmínky. Nahrazení těchto uživatelských podmínek se uskutečňuje vydáním nových uživatelských podmínek. Provozovatel stránky se zavazuje o změně nebo nahrazení těchto uživatelských podmínek informovat všechny osoby zúčastněné na stránce formou e-mailu na e-mailovou adresu zadanou při registraci zasláním krátkého oznámení o provedení změny, doplnění nebo nahrazení uživatelských podmínek. Změna, doplnění uživatelských podmínek nebo vydání nových uživatelských podmínek nabývá závaznost pro osoby zúčastněné na stránce rozesláním oznámení na e-mailovou adresu ve smyslu předchozí věty.

 6. Tyto uživatelské podmínky jsou závazné pro všechny osoby zúčastněné na stránce.

 7. Tyto uživatelské podmínky jsou zároveň splněním informační povinnosti provozovatele podle § 3 zákona č. č. 102/2014 Z.z. (SR) o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 8. Autorské právo k webu patří provozovateli stránky.

 9. Zemí rozhodného práva je Slovenská republika.

Nahoru ↑

 1. Stránka obsahuje erotický obsah pro dospělé a je určena výhradně pro osoby starší 18 let. Stránka vytváří prostor pro prezentaci registrovaného modela a na sledování této prezentace registrovaného modela registrovaným návštěvníkům (dále také jako "služba").

 2. Zakázaným obsahem stránky jsou zejména:

  1. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující lidskou důstojnost ponižující praktiky (tzv. praktiky S/M, bondage, sexuální otroctví apod.)
  2. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující dětskou pornografii, tj. je zakázáno jakékoli zobrazení skutečné nebo předstírané soulože, jiného způsobu pohlavního styku nebo jiného obdobného sexuálního styku s dítětem nebo osobou vypadající jako dítě nebo zobrazení obnažených částí těla dítěte nebo osoby se vzhledem dítěte
  3. jakékoli slovní nebo obrazové materiály, které propagují jakoukoliv službu, zboží, podnik, společnost nebo osobu a mohou být vyhodnoceny jako reklama
  4. vulgární, neslušná, hrubě urážející slova a gesta
  5. propagování činnosti obchodního charakteru
  6. stimulace peněžních transakcí mimo rámec stránky.
 3. Jakýkoliv obsah, který porušuje jakékoliv standardy kartových asociací, je na stránce zakázán.

 4. Posouzení, zda materiál zveřejněný na stránce je její zakázaným obsahem, přísluší provozovateli stránky.

 5. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné osobami zúčastněnými na stránce z toho hlediska, zda nejde o její zakázaný obsah.

 6. Provozovatel stránky v případě zjištění zakázaného obsahu může rozhodnout:

  1. o blokování materiálu se zakázaným obsahem
  2. o dočasném blokování osoby zúčastněné na stránce, která takový materiál zveřejnila
  3. o ukončení registrace osoby zúčastněné na stránce, která takový materiál zveřejnila.
 7. Z důvodu rozhodnutí provozovatele stránky podle odst. 5) tohoto článku uživatelských podmínek žádné osobě zúčastněné na stránce nevzniká žádné právo na náhradu škody či na jakoukoli formu majetkového nebo nemajetkového zadostiučinění.

 8. Každý registrovaný model nebo kterýkoli registrovaný návštěvník má právo oznámit provozovateli stránky takové chování jiné osoby zúčastněné na stránce, které je porušením tohoto článku uživatelských podmínek.

 9. Zákazy zakotvené v tomto článku uživatelských podmínek se vztahují rovněž na ústní komunikaci osob zúčastněných na stránce, jak na jejich písemnou komunikaci uskutečněnou prostřednictvím veřejného chatu, tak soukromého chatu, dále na jejich vizuální komunikaci.

Nahoru ↑

 1. Osobami zúčastněnými na stránce se rozumí:

  1. registrovaný model
  2. registrovaný návštěvník
  3. neregistrovaný náhodný návštěvník.
 2. Registrovaným modelem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na stránce za účelem vlastní prezentace prostřednictvím fotografií, videí a webkamery.

 3. Registrovaným návštěvníkem je fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na stránce za účelem sledování prezentace modela.

 4. Neregistrovaným náhodným návštěvníkem je fyzická osoba, která navštívila stránku bez toho, že by měla zájem registrovat se jako registrovaný model nebo jako registrovaný návštěvník, přičemž tato osoba nemá přístup k takovým službám poskytovaným stránkou, které jsou přístupné pouze pro registrovaného modela nebo pro registrovaného návštěvníka.

 5. Osoby zúčastněné na stránce nejsou v pracovněprávním vztahu nebo v obdobném vztahu s provozovatelem stránky, rovněž se nepovažují za subdodavatele provozovatele stránky a nejsou s provozovatelem stránky v žádném obchodním vztahu.

 6. Provozovatel stránky je oprávněn kontrolovat, zda registrovaný model a registrovaný návštěvník splňují požadavky (zejména požadovaný věk) pro registraci na stránce.

Nahoru ↑

 1. Registrace na stránce je dobrovolná. Na registraci na stránce není právní nárok ani při splnění všech provozovatelem stránky stanovených podmínek.

 2. Registrace na stránce je možná pouze pro osoby, které dosáhly 18 let věku.

 3. Provozovatel stránky má právo i bez uvedení důvodu odmítnout registraci osoby.

 4. Registrace na stránce probíhá elektronicky on-line.

 5. V rámci registrace se osoba vyjádří, zda se chce registrovat jako model nebo jako návštěvník.

 6. V rámci registrace týkající se modela je třeba zadat tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. rodné číslo
  3. adresa trvalého pobytu
  4. bankovní spojení a číslo účtu
  5. e-mailová adresa, která musí zůstat funkční po celou dobu trvání registrace osoby na stránce. Nefunkčnost takto zadané e-mailové adresy je důvodem pro přijetí rozhodnutí provozovatele stránky o ukončení registrace osoby zúčastněné na stránce, přičemž čl. II odst. 6 těchto uživatelských podmínek platí obdobně.
 7. V rámci registrace návštěvníka je třeba zadat platnou a funkční e-mailovou adresu, fakultativně pro případ koupě kreditu přes bankovní účet i bankovní spojení a číslo účtu.

 8. V rámci registrace se osoba musí vyjádřit, že si přečetla tyto uživatelské podmínky a udělila souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Bez tohoto vyjádření registrace na stránce nemůže být úspěšná.

 9. K registraci je třeba zaslat vlastní občanský průkaz v skenované podobě.

 10. Po absolvování formálního postupu při registraci provozovatel stránky prověří osobní údaje registrující se osoby, zejména že jde o osobu po dovršení 18. roku věku, a následně do 24 hodin od registrace zašle na e-mailovou adresu zadanou registrující se osobou oznámení, zda registraci akceptuje nebo odmítá. Oznámení o akceptaci registrace se považuje za potvrzení o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči. Součástí oznámení o akceptaci registrace je i potvrzení o výslovném souhlasu registrovaného modela nebo registrovaného návštěvníka se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s uvedením, že uděleným souhlasem registrovaný model nebo registrovaný návštěvník ztratil právo na odstoupení od smlouvy.

 11. Osoba má plný přístup k webu až po potvrzení registrace provozovatelem stránky. Do tohoto momentu má registrující se osoba postavení neregistrovaného náhodného návštěvníka.

 12. Úspěšnou registrací vzniká mezi osobou zúčastněnou na stránce a provozovatelem stránky občanskoprávní závazkový vztah podle § 51 Občanského zákoníku, jehož obsahem je:

  1. závazek provozovatele stránky
   1. poskytnout registrovanému modelu možnost vlastní prezentace a zveřejnění vlastní fyzické podoby podle těchto uživatelských podmínek a za tím účelem poskytnout registrovanému modelu odpovídající prostor na stránce
   2. poskytnout registrovanému návštěvníkovi možnost sledovat vlastní prezentaci registrovaného modela podle těchto uživatelských podmínek
   3. vyplatit registrovanému modelu odměnu stanovenou podle těchto uživatelských podmínek
  2. právo registrovaného modela na vlastní prezentaci a zveřejnění vlastní fyzické podoby podle těchto uživatelských podmínek a jeho závazek dodržet tyto uživatelské podmínky
  3. právo registrovaného návštěvníka sledovat vlastní prezentaci registrovaného modela podle těchto uživatelských podmínek a jeho závazek dodržet tyto Uživatelské podmínky.
  4. přičemž právní vztah vzniklý mezi provozovatelem stránky na jedné straně a registrovaným modelem nebo registrovaným návštěvníkům na druhé straně je třeba posoudit jako takový, který vznikl na základě smlouvy uzavřené na dálku podle § 2 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. (SR) o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů; v tomto právním vztahu provozovatel stránky vystupuje vždy v rámci předmětu svého podnikání a registrovaný model a registrovaný návštěvník, kteří jsou fyzickými osobami, vystupují vždy jako spotřebitel.
  5. Registrace se provádí bez časového omezení.
  6. Úspěšnou registrací vzniká registrovanému modelové registrovanému návštěvníkovi právo na to, aby mu provozovatel stránky poskytoval službu.

Nahoru ↑

 1. K ukončení registrace může dojít:

  1. na vlastní žádost registrovaného modela nebo registrovaného návštěvníka
  2. z podnětu provozovatele stránky.
 2. Ukončení registrace na vlastní žádost se uskutečňuje tak, že registrovaný model nebo registrovaný návštěvník zašle e-mail z e-mailové adresy uvedené v čl. IV odst. 6) písm. e) těchto uživatelských podmínek na e-mailovou adresu provozovatele stránky info@sexchat.cz, v němž registrovaný model nebo registrovaný návštěvník výslovně žádá provozovatele stránky o ukončení registrace. Provozovatel stránky se zavazuje této žádosti vyhovět do 30 dnů od doručení předmětného e-mailu.

 3. Ukončení registrace z podnětu provozovatele stránky se může uskutečnit z důvodu:

  1. že dodatečně vyjde najevo, že osoba zúčastněná na stránce nemá ještě 18 let věku
  2. že osoba zúčastněná stránce porušila čl. II těchto uživatelských podmínek
  3. že osoba zúčastněná stránce porušila čl. IV odst. 5) písm. e) těchto uživatelských podmínek
  4. že osoba zúčastněná stránce porušila povinnosti stanovené v čl. VI a VII těchto uživatelských podmínek.
 4. Z důvodu ukončení registrace osoby z podnětu provozovatele stránky podle odst. 3) tohoto článku uživatelských podmínek žádné osobě zúčastněné na stránce nevzniká žádné právo na náhradu škody či na jakoukoli formu majetkového nebo nemajetkového zadostiučinění.

Nahoru ↑

 1. Registrovaný model má tyto povinnosti:

  1. při používání stránky neumožnit k ní přístup osobám mladším 18 let,
  2. nepoužívat stránku v době a na místech, kdy a kde je to zakázáno (např. v pracovní době, na počítačových pracovních stanicích zaměstnavatele, na místech, kde by tím mohl vzbudit veřejné pohoršení a pod.),
  3. respektovat autorské právo provozovatele stránky a bez souhlasu provozovatele stránky nekopírovat, nezveřejnit, nezprostředkovat, nesdílet, neprodávat autorským právem chráněné informace zobrazené na stránce; zvláště se to týká fotografií a vysílaného přenosu osob zúčastněných na stránce,
  4. respektovat soukromí osob zúčastněných na stránce a ve zprostředkovaném obsahu, včetně chatu, nezveřejnit jejich osobní údaje a kontaktní údaje; uvedená povinnost se rovněž vztahuje na ústní, písemnou a vizuální komunikaci osob zúčastněných na stránce,
  5. ve zprostředkovaném obsahu, včetně chatu, se zdržet zveřejnění příspěvků s urážlivým obsahem,
  6. nemít vypnutou webkameru v soukromém chatu,
  7. v soukromém chatu být před webkamerou,
  8. nevyžadovat od registrovaného návštěvníka kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo, nick na skype, icq apod.),
  9. neposkytovat přes chat výše uvedené vlastní kontaktní údaje,
  10. nepropagovat jiné webstránky s podobným zaměřením,
  11. nepředvádět se úplně nahý mimo soukromého chatu; mimo soukromé chatu je povoleno mít erotické prádlo a také vyvolat sexuální vzrušení občasným ukazováním odhaleného těla nebo jeho části,
  12. nenabízet se registrovanému návštěvníkovi za protislužbu jakéhokoli druhu nebo i bezplatně,
  13. nevysílat prázdné video (např. stěna, obraz), vysílání se mají zúčastnit živí účinkující,
  14. nevysílat předem zaznamenaný obrazový materiál, ale jen živý přenos,
  15. chovat se slušně jak ve veřejném chatu, tak v soukromém chatu,
  16. nenavádět registrované návštěvníky nečestným způsobem na sledování jejich přenosu,
  17. používat v profilu své vlastní fotografie, tyto fotografie nesmí zobrazovat odhalené genitálie,
  18. vyhodit registrovaného návštěvníka, pokud zjistí, že má méně než 18 let,
  19. být on-line minimálně 2 hodiny za měsíc
  20. dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází
  21. vyvarovat se jednání, jehož faktickým následkem je dvojitá registrace, jednak jako registrovaný model a jednak jako registrovaný návštěvník s cílem použít kredit zakoupený jako registrovaný návštěvník ke sledování vlastní prezentace jako registrovaný model.
 2. Registrovaný model bere na vědomí, že provozovatel stránky je povinen orgánům činným v trestním řízení poskytnout jimi žádané osobní a provozní údaje, zejména v případě protiprávní činnosti registrovaného modela.

 3. Registrovaný model bere na vědomí a souhlasí s tím, aby provozovatel stránky sledoval jeho ústní, písemnou a vizuální komunikaci na stránce.

 4. Registrovaný model je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, kterou vznikl právní vztah mezi ním a provozovatelem stránky. Registrovaný model může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit pomocí formuláře, který má k dispozici na stránce. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Ve lhůtě určené na odstoupení od smlouvy se služba registrovanému modelovi neposkytuje a registrovaný model se stále považuje za neregistrovaného náhodného návštěvníka, ledaže souhlasil s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Registrovaný model nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud provozovatel stránky mu začal poskytovat službu s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Právem registrovaného modela na odstoupení od smlouvy není dotčeno jeho právo žádat o ukončení registrace.

 5. Registrovaný model má právo podat v písemné formě na adrese provozovatele stránky reklamaci, v reklamaci se uvádějí konkrétní okolnosti ve vadnosti služby, tj. jak se vada projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje; reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení provozovatel stránky a ve stejné lhůtě oznámí o způsobu vyřízení reklamace, resp. stížnosti registrovaného modela.

Nahoru ↑

 1. Registrovaný návštěvník je povinen

  1. při používání stránky neumožnit k ní přístup osobám mladším 18 let,
  2. nepoužívat stránku v době a na místech, kdy a kde je to zakázáno (např. v pracovní době, na počítačových pracovních stanicích zaměstnavatele, na místech, kde by tím mohl vzbudit veřejné pohoršení a pod.),
  3. respektovat autorské právo provozovatele stránky a bez souhlasu provozovatele stránky nekopírovat, nezveřejnit, nezprostředkovat, nesdílet, neprodávat autorským právem chráněné informace zobrazené na stránce; zvláště se to týká fotografií a vysílaného přenosu osob zúčastněných na stránce,
  4. respektovat soukromí osob zúčastněných na stránce a ve zprostředkovaném obsahu, včetně chatu, nezveřejnit jejich osobní údaje a kontaktní údaje; uvedená povinnost se rovněž vztahuje na ústní, písemnou a vizuální komunikaci osob zúčastněných na stránce,
  5. ve zprostředkovaném obsahu, včetně chatu, se zdržet zveřejnění příspěvků s urážlivým obsahem,
  6. dodržovat právní normy státu, v němž se nachází,
  7. nesnažit se o získání kontaktních údajů od registrovaného modela (e-mailová adresa, telefonní číslo, nick na skype, icq apod.),
  8. neposkytovat registrovanému modelu své kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo, nick na skype, icq apod.),
  9. nepropagovat jiné webstránky s podobným zaměřením,
  10. nevybízet registrovaného modela k svlékání mimo soukromého chatu,
  11. zdržet se jednání, jehož podstata spočívá v dohadování sexuálních služeb za jakoukoli odměnu nebo i bez odměny,
  12. komunikovat s registrovaným modelem jen přes veřejný nebo soukromý chat,
  13. ohlásit provozovateli stránky podezření, že některý registrovaný model má méně než 18 let a registraci dosáhl falešnými údaji,
  14. vlastnit pouze jedno přihlašovací jméno,
  15. vyvarovat se jednání, jehož faktickým následkem je dvojitá registrace, jednak jako registrovaný model a jednak jako registrovaný návštěvník s cílem použít kredit zakoupený jako registrovaný návštěvník ke sledování vlastní prezentace jako registrovaný model.
 2. Registrovaný návštěvník bere na vědomí, že provozovatel stránky je povinen orgánům činným v trestním řízení poskytnout jimi žádané osobní a provozní údaje, zejména v případě protiprávní činnosti registrovaného návštěvníka.

 3. Registrovaný návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, aby provozovatel stránky sledoval jeho ústní, písemnou a vizuální komunikaci na stránce.

 4. Registrovaný návštevník má právo podať v písomnej forme na adrese prevádzkovateľa stránky reklamáciu, v reklamácii sa uvádzajú konkrétne okolnosti vo vadnosti služby, tj. ako sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje; reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia prevádzkovateľ stránky a v rovnakej lehote vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. sťažnosti registrovaného návštevníka.

 5. Registrovaný návštěvník má právo podat v písemné formě na adrese provozovatele stránky reklamaci, v reklamaci se uvádějí konkrétní okolnosti ve vadnosti služby, tj. jak se vada projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje; reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení provozovatel stránky a ve stejné lhůtě oznámí o způsobu vyřízení reklamace, resp. stížnosti registrovaného návštěvníka.

 6. Hodnota jednoho kreditu závisí od:

  1. formy zakoupení kreditu, přičemž provozovatel stránky nabízí možnost zakoupení kreditu bankovní kartou, bankovním převodem nebo přes SMS

  2. výše kreditu, přičemž provozovatel stránky nabízí několik možnosti ohledně výše kreditu.

 7. Registrovanému návštěvníkovi se ještě před odsouhlasením nákupu kreditu objeví výše kreditu a náklady spojené s koupí kreditu. Koupě kreditu má povahu platby předem.

Nahoru ↑

 1. Registrovaný model a registrovaný návštěvník souhlasí s tím:

  1. že mu bude zobrazována reklama na stránce

  2. že mu mohou být rozeslány reklamní emaily.

Nahoru ↑

 1. Stránka je zpoplatněna formou zakoupení a použití kreditu.

 2. Kredit zakoupí registrovaný návštěvník prostřednictvím stránky a použije ho ke sledování registrovaného modela v soukromém chatu.

 3. Jeden kredit má cenu pro registrované modelky 1,-€.

 4. Minutovou sazbu sledování registrovaného modela v soukromém chatu určuje samotný registrovaný model, který má právo tuto minutovou sazbu i změnit, ne však během probíhající komunikace v soukromém chatu.

 5. Odměna registrovaného modela je 50 % z dosažených kreditů.

 6. Registrovaná modelka může získat každý den bonus až 20,- €. Nárok na tento bonus má registrovaná modelka, která dodržuje uživatelské podmínky. Tento bonus se připisuje v plné výši.

 7. Výše odměny registrovaného modela vydělané z dosažených kreditů se zveřejňuje v profilu registrovaného modela. Tato odměna se zasílá registrovanému modelu na jím zadaný účet. Tato odměna je hrubým příjmem registrovaného modela, z něhož registrovaný model má zaplatit daň z příjmů. Odměna se registrovanému modelu zasílá do 1. dne následujícího měsíce, pokud je odměna vyšší než 20,- €. Pokud odměna není vyšší než 20,- €, nevyplácí se, dokud její výše nedosáhne alespoň 20,- €.

 8. Provozovatel stránky se zavazuje ve lhůtě do 31. ledna následujícího roku zaslat registrovanému modelu potvrzení o odměně dosažené prostřednictvím stránky.

Nahoru ↑

Vypouští se od 25.05.2018

Nahoru ↑

 1. Podle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů je možné řešit spor mezi registrovaným modelem nebo registrovaným návštěvníkem a provozovatelem stránky vyplývající ze smlouvy uzavřené na dálku nebo související se smlouvou uzavřenou na dálku (dále jen "spor") prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce.

 2. Alternativním řešením sporu není dotknuto právo kterékoli smluvní strany obrátit se na soud a absolvování alternativního řešení sporů není předpokladem možnosti obrátit se na soud.

 3. Registrovaný model nebo registrovaný návštěvník má právo obrátit se na provozovatele stránky s žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, jímž provozovatel stránky vyřídil jeho reklamaci, nebo když se domnívá, že provozovatel stránky porušil jeho práva.

 4. Registrovaný model nebo registrovaný návštěvník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, když provozovatel stránky na žádost podle předchozího odstavce odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání.

 5. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení registrovaného modela nebo registrovaného návštěvníka, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má

  2. přesné označení provozovatele stránky,

  3. úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,

  4. označení, čeho se registrovaný model nebo registrovaný návštěvník domáhá,

  5. datum, kdy se registrovaný model nebo registrovaný návštěvník obrátil na provozovatele stránky s žádostí o nápravu, a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s provozovatelem stránky byl bezvýsledný,

  6. prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, ve věci nerozhodl soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 odst. 1 písm. a) až e) zákona.

 6. K návrhu registrovaný model nebo registrovaný návštěvník přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

 7. je možné podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu.

 8. Alternativní řešení sporu začíná dnem doručení úplného návrhu subjektu alternativního řešení sporů.

 9. Alternativní řešení sporu končí dnem

  1. uzavření dohody podle § 17 zákona (SR)

  2. vydání odůvodněného stanoviska podle § 18 zákona (SR)

  3. odložení návrhu podle § 19 zákona (SR)

  4. úmrtí nebo prohlášení za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou

  5. zániku bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou

  6. vyškrtnutí oprávněné právnické osoby ze seznamu.

Hore ↑

V souladu s výslovným zřeknutím registrovaného účastníka o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou V.4. k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že registrovanéhý účastník začal využívat zakoupený kreditní balík. V některých případech je možné vrácení peněz, ale každý případ se bude posuzovat zvlášť. Po schválení může vrácení prostředků na vaši kartu (při platbě s platební kartou) trvat 10 dní. Platbu Vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste zvolili při dobití kreditu. Uživatelé mohou požadovat vrácení peněz na: info@sexchat.cz.

Nahoru ↑

 1. Tyto uživatelské podmínky nabývají účinnosti dnem 26.6.2019 a plně nahrazují dosud účinné Uživatelské podmínky pro stránku www.sexchat.cz.

 2. Lhůta pro vyhovění žádosti registrovaného modela nebo registrovaného návštěvníka o ukončení registrace uvedená v čl. V. odst. 2) těchto uživatelských podmínek účinná od 26.06.2019 se vztahuje pouze na toho registrovaného modela nebo na toho registrovaného návštěvníka, který se registruje od 26.06.2019. Pro registrovaného modela a pro registrovaného návštěvníka, kteří se registrovali do 25.06.2019 se vztahuje původní lhůta pro vyhovění žádosti o ukončení registrace, tj. 24 hodin od doručení příslušné žádosti registrovaného modela nebo registrovaného návštěvníka o ukončení registrace provozovateli stránky.

V Ohradech dne 06.08.2023


Nahoru ↑ | ← Zpět

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy | Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy